Algemene voorwaarden

Aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden

Onze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden gelden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Prijzen en betalingswijzen

- De prijzen en verzendingskosten die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW.

- Betaling van de artikelen gebeurt via overschrijving of via betaalkaart. De overschrijving dient de referte te vermelden die U wordt meegedeeld.

- In geval van betaling via overschrijving bent u verplicht de betaling te voldoen binnen acht dagen na de ontvangst van de goederen.

- Als een betaling niet tijdig wordt voldaan, zelfs ten dele, dan is een interest van twaalf procent (12 %) per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te worden voldaan. Bijkomend zal in geval van een zelfs ten dele onvoldane overschrijving het onbetaalde saldo van elke overschrijving worden verhoogd met een vaste administratieve onkostenvergoeding ten belope van tien procent (10 %) van het saldo, met een minimale omvang van vijfenzeventig euro
(€ 75,00) automatisch en zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling.

- Indien de factuur op aanvraag van de opdrachtgever opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling.

- Alle verkochte goederen blijven de uitsluitende eigendom van Joseph van Moll tot zij volledig werden betaald.

Weigering van bestellingen

Joseph van Moll behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering elke on-line bestelling te weigeren. Wanneer wij ervoor kiezen een on-line bestelling niet uit te voeren, brengen we de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

Levering/verzendingskosten

- Op verzoek van de koper levert Joseph van Moll de gekochte goederen aan huis. De verzendingskosten worden aan de koper doorgerekend.

- In de regel worden artikelen geleverd binnen vijf werkdagen na de bestelling. De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven. Een vertraging in de levering zal geen aanleiding geven tot een annulering of vergoeding.

Gratis recht op vervanging en terugzending

- De consument heeft het recht aan Joseph van Moll per aangetekende brief mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen zeven (7) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het tijdig terugzenden van het gekochte goed volstaat eveneens om aan deze voorwaarde te voldoen.

- Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van zeven (7) dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt - zoals dit ook met het passen in de winkel gebruikelijk is - en dat de artikelen met alle originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd.

- Indien de kwaliteit van de gekochte goederen wordt geschaad doordat ervan op een meer uitvoerige manier wordt gebruik gemaakt dan hierboven beschreven, dan behouden we ons het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

- Joseph van Moll zal de kosten van de verzending terug betalen indien de verkochte producten een defect vertonen. In alle andere gevallen dient de koper de verzendingskosten te betalen.

De artikelen dienen te worden teruggezonden naar het volgende adres:
Joseph van Moll
Tervuursevest 226
3000 Leuven

Gevolgen van de terugzending

Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan enkel worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen - zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn. Waardeverlies kunt u vermijden door niet als een eigenaar gebruik te maken van de artikelen, en u te onthouden van gedragingen die de waarde van de artikelen zouden kunnen verminderen.

Voldoet een product niet aan uw wensen?

- Joseph van Moll besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar producten. Mochten de door U gekochte goederen toch niet aan uw wensen voldoen, kan U ons dit steeds melden.

- Om ons toe te laten een gepaste oplossing aan te bieden, dient elke opmerking ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Eens de termijn verlopen zal de opmerking niet meer in acht worden genomen.

- Mocht U opmerkingen hebben over de verzonden facturen dient dit ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een opmerking over de factuur kan evenwel een schorsing van de betaling op een termijn niet rechtvaardigen.

Bescherming van persoonsgegevens

- Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door Joseph van Moll, en kunnen enkel worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Joseph van Moll samenwerkt, voor de verwerking van die bestelling.

- Deze derden mogen de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Zij zijn gebonden door de voorwaarden die Joseph van Moll hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

- Daarenboven mag Joseph van Moll uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle informatie die u eventueel wordt toegestuurd zal enkel verband houden met producten van Joseph van Moll. Enkel wanneer dit nodig is om het advertentiesysteem te beheren, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven die samenwerken met Joseph van Moll.

- Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. Joseph van Moll zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

- Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor deze informatiedienst. U kunt dit op elk moment doen door eenvoudigweg Joseph van Moll te contacteren via e-mail, of via gewone post.

Exclusieve bevoegdheid - Wetgeving

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch Recht. De enige door de beide partijen aanvaarde jurisdicties zijn deze van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Turnhout. Indien het geschil valt onder de bevoegdheid van het Vredegerecht, wordt de zaak voorgelegd aan het Vredegerecht van Mol.

© 2011 Joseph Van Moll